Greenovation Cannabis Conference 2019

greenovation-greenx-institute-cannabis-conference-greenovationinstitute

“งานประชุมวิชาการด้านกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” ที่รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขา ตั้งแต่ผู้ขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐ ผู้ลงทุนทำธุรกิจภาคเอกชน ไปจนถึงนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ เพื่อการสร้างอุตสาหกรรมกัญชาให้พัฒนาประเทศได้ต่อไป

“กัญชา” คือประเด็นร้อนแรงแห่งปี 2019 ทั้งในเชิงการแพทย์ การเมือง ไปจนถึงการลงทุนและโอกาสธุรกิจในอนาคต ประเทศไทยเป็นประเทศแรกใน ASEAN ที่ปลดล็อคกฏหมายด้าน “กัญชาทางการแพทย์” ให้สามารถผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า และส่งออกได้ ซึ่งถึงแม้ในระยะแรกจะเน้นที่การศึกษาวิจัย แต่ในระยะยาวก็มีทิศทางนโยบายที่จะผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่อาจพลิกฟื้นประเทศไทยได้ งานนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มานำเสนอให้ผู้เข้าร่วมแบบเข้าใจได้ง่าย พร้อมนำไปต่อยอดขอคำปรึกษาหรือสร้างความร่วมมือเชิงลึกต่อไปในอนาคต

Greenovation Institute

นิทรรศการโซนธุรกิจ (Business Exhibition)

2. BOB’s Secret: ให้คำปรึกษาด้านวัสดุปลูกคุณภาพสูง รวมถึงการพัฒนาและดูแลระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา

3. Super Bud: ให้คำปรึกษาด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกกัญชาทางการแพทย์อย่างครบวงจร

4. LEAF5: ‘The Holy Indoor Grow Lights Equipment’ ให้คำปรึกษาด้าน ไฟปลูก LED COB Grow light grow tent รวมถึงเต้นท์ปลูกคุณภาพดี

5. Mystic ‘The Exotic Feed’: ให้คำปรึกษาด้านดินปลูกที่มีลักษณะพิเศษ และสารที่ใช้ในการเจริญเติบโต

6. All Science: ให้คำปรึกษาด้านไฟที่ใช้ในการปลูกพืชที่มีลักษณะพิเศษ รวมทั้งให้คำปรึกษาที่ด้านงานวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืช โดย ผศ.ดร. ศรีเมฆ ชาวโพงพาง

Main Stage

Economic Panel:

ผู้ร่วมเสวนา:

 • คุณอดิเรก แสงใสแก้ว อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai Real Estate Association)
 • คุณโอฬาร วีระนนท์ นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Association)
 • คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอวา แอดไวเซอรี่ ฮ่องกง จำกัด (AVA Advisory)
 • ดำเนินรายการโดย คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้จัดรายการข่าว เดอะ สแตนดาร์ด (The Standard)

Regulatory Panel:

ผู้ร่วมเสวนา:

- อัยการชัยวัฒน์ ม่วงแก้ว อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

- ทนายความตฤณ แก่นหิรัญ กรรมการบริหารกลุ่มสำนักงานกฏหมายอเบอร์

- ดร. ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ดำเนินรายการโดย คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งกัญชณิชย์ (GANJANIST)

Medical Panel:

ผู้ร่วมเสวนา:

- นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

- นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

- คุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ โกกรีน โซเชียลเวนเจอร์ จำกัด (GO GREEN Social Venture) และผู้อำนวยการโครงการแคนเฮลธ์ (CANNHEALTH)

- เภสัชกรพงษ์ศักดิ์ สง่าศรี นักวิชาการอิสระด้านกัญชา

- ดำเนินรายการโดย คุณพฤทธ์ เวหะชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

Business Panel:

ผู้ร่วมเสวนา:

- คุณช่อขวัญ​ คิตตี้​ ช่อผกา​ ผู้ร่วมก่อตั้งไฮแลนด์ เน็ตเวิร์ค (Highland Network)

- คุณปัณณ์ จารุทรรศนกุล ผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) กองทุน 500 TukTuks

- ดำเนินรายการโดย คุณพลเฎษ อนันชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

Keynote:

วิทยากร:

- ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Agricultural Panel:

ผู้ร่วมเสวนา:

- รศ.ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- รศ.ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ อาจารย์สาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ศ.ดร. นันทกร บุญเกิด อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- ดำเนินรายการโดย คุณรักตาภา ผ่องอินทรีย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

Political Panel:

ผู้ร่วมเสวนา:

- ดร. ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าและกรรมการบริหาร พรรคประชาธิปัตย์

- ดร. อภิวัฒน์ จ่าตา ที่ปรึกษาด้านนโยบายด้านกัญชาและผู้ก่อตั้ง GANJA TV

- คุณเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่

- ดำเนินรายการโดย คุณพลเฎษ อนันชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

Academic Stage

Social Science Research: งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์

 • “ผลกระทบของกัญชาถูกกฏหมายกับระบบเศรษฐกิจไทย (The Effects of Cannabis Legalisation and Its Impact to Thailand Economy)” โดย คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอวา แอดไวเซอรี่ ฮ่องกง จำกัด (AVA Advisory)
 • “กัญชา: เทวาหรือซาตาน (Case Studies of Cannabis Legalization in Different Countries)” โดย ดร. ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Agricultural Science Research: งานวิจัยด้านการเกษตร

 • “การปลูกกัญชาให้ได้วัตถุดิบคุณภาพสูงสำหรับกระบวนการสกัดเป็นยารักษาโรค” โดย คุณสิริณัฏฐ์ นิลวิไลพร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บ็อบ ซีเคร็ต จำกัด (BOB Secret)

Medical Science Research: งานวิจัยด้านแพทยศาสตร์

 • “กัญชากับร่างกายมนุษย์” โดย ว่าที่เภสัชกร กมลธร สอนใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • “ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ Cannabidiol (CBD)” โดย ดร. เอมอร โคเพอร่า ประธานเจ้าหน้าบริหาร Wellness Institute

Industry Best Practice: ตัวอย่างธุรกิจในอุตสาหกรรมกัญชา

 • “กัญชา และ ปัจจัยสำคัญ ของการเกษตรในระบบปิด Indoor” โดย LEAF5
 • “ปัจจัยสำคัญของ ระบบนิเวศในดินปลูกกัญชา” โดย Mystic

Greenovation Team

“Stang”

Pondet Ananchai

“Ple”

Raktapa Phonginsee

Director, Knowledge Department

Greenovation Cannabis Conference Event Team

 • Pondet Ananchai
 • Raktapa Phonginsee

Event Team

 • Pimwalan Tungcharoennuruk
 • Andy Rous
 • Supidcha Thaiphadungpanich

Marketing & Sale Team

 • Pongsakorn Rujanaporn
 • Rak Suwannarak

Speaker Team

 • Raktapa Phonginsee
 • Khajornyot Jewkrang

Proceeding Journal Team

 • Aom Wahachart
 • Raktapa Phonginsee

Nurturing Innovations for All

Nurturing Innovations for All